Pro rodiče

Organizace školního roku 2020/2021

  • Začátek školního roku připadne na pondělí 1.9.2020.
  • Vyučování podle rozvrhu začne v úterý 2.9.2020.
  • Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10.2020.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3.1.2021. Vyučování začne v pondělí 4.1.2021.
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.1. 2021, jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.1. 2021.
  • Jarní prázdniny začnou v pondělí 15. 2. 2021 a skončí v neděli 21 .2 .2021. Vyučovat se začne v pondělí 22 .2. 2021.
  • Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 1. 4. a pátek 2. 4. 2020.
  • Školní rok 2020/2021 skončí ve středu 30 .6. 2021.

Učební plány

Ve všech ročnících se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život”.

Od 3. ročníku se vyučuje cizí jazyk - angličtina.

Omlouvání nepřítomnosti žáků: ( §50 zákona 561/2004 Sb.)

Zákonný zástupce  je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Písemnou omluvu v žákovské knížce předloží žák třídnímu učiteli  ihned po ukončení absence, nejpozději do 3 dnů. Nebude-li písemná omluva předložena do daného termínu, budou zameškané hodiny považovány za  neomluvené. V odůvodněných případech si škola může vyžádat lékařské potvrzení, které je součástí omluvy v žákovské knížce. Při absenci známé předem (rodinná rekreace) žádá rodič o uvolnění žáka z vyučování. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na dobu 3 dnů třídní učitel a na delší dobu uvolňuje žáka ředitelka školy.

Úrazy žáků

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Žák je  povinen každý úraz ihned oznámit vyučujícímu. Rodiče, kteří uplatňují odškodnění, si v ředitelně vyzvednou Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy.

Ochrana majetku

Tato problematika je řešena ve školním řádu.

Plavání

Plaveckého výcviku v bazénu v Písku se účastní všichni žáci v rozsahu 5 dvouhodinových lekcí.

Tiskopisy - žádosti

Jsou ke stažení na stránce tiskopisy