Školní družina 30. 6.

Ve středu 30. 6. 2021 bude školní družina do 12:00 hod.


Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Na základě usnesení vlády z úterý 6. 4. 2021 je umožněn návrat žáků 1. stupně od pondělí 12. 4. 2021. V týdnu od 12.4. začínají s prezenční výukou všechny třídy naší základní školy a předškolní třída mateřské školy. Testování proběhne LEPU testy - popis a instruktážní video níže.

 1. Výše jmenované třídy mají automaticky přihlášené obědy, pokud žák v tomto týdnu nenastoupí, musí si oběd včas odhlásit.
 2. Školní jídelny - provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II 4). Především se týká o rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly, max. počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob než je míst k sezení. Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 3. Bezprostředně po příchodu žáků do školy proběhne testování žáků antigenním Lepu testem dle přiloženého návodu, každý pedagog bude mít k ruce asistenta a nepedagogického zaměstnance.
  Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Na správnost jejich provedení bude dohlížet pedagog, případně pověřená osoba.
  V případě, že žák navštěvuje ŠD, bude testován ihned po jeho příchodu do školy ve ŠD.
  Pokud bude zákonný zástupce žáka vyžadovat svou přítomnost při testování, musí mu to být umožněno s dodržením platných opatření.
  Výsledky testů bude pedagog zaznamenávat do připraveného tiskopisu, který předá vždy po testování řediteli školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud má žák příznaky respiračního onemocnění, nesmí být vpuštěn do výuky.
 4. Každý žák musí být vybaven minimálně chirurgickou rouškou nebo respirátorem ve více kusech k výměně.
 5.  Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být žádným způsobem sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 6. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci budou testováni dle manuálu také dvakrát týdně.
 7. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  Popřípadě u osob, které již absolvovali podání druhé dávky očkování a od ní již uplynulo 14 dní (doloženo certifikátem MZ).


Video a dokumenty

Oficiální instruktáž výrobce testu:

https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc

Dokumenty:

Informace k provozu škol od 12.4.2021 (Velikost: 263.44 kB)

Testovací diagram (Velikost: 219.98 kB) 

 MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvol. (Velikost: 326.34 kB)

Testování zaměstnanců ve školách (Velikost: 243.08 kB)

Testování žáků ve školách (Velikost: 300.48 kB)

Testování ve školách (Velikost: 707.84 kB) 

Návrat žáků do škol (Velikost: 647.2 kB)

 


Aktualizace k 27. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy

- žáků ve školních družinách

- žáků ve školních jídelnách

 

Ošetřovné: rodiče můžete se pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Dále je možnost odběru obědů pro děti a žáky (MŠ a ZŠ) distančně vzdělávané, oběd je nutné přihlásit u vedoucí školní kuchyně.Vyučování od 4. 1. 2021

Dle informací MŠMT k provozu ZŠ je od 4.1.:

1) Povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. a 2. ročníků.

2) Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, týká se žáků 3. a 4. ročníku. Distanční výuka bude probíhat podle zavedeného rozvrhu v programu Microsoft Teams.

3) Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěna.

4) Školní stravování je v provozu; dále je možnost odběru obědů pro žáky distančně vzdělávané, oběd je nutné přihlásit u vedoucí školní kuchyně.

 

 
 
 
 

Krizové opatření od 5. 10. 2020

Od pondělí 5. 10. 2020 začíná platit v ČR nouzový stav a některá patření se týkají i provozu školy. Opatřením KHS jsou zatím ze vzdělávání na ZŠ vyjmuty sportovní činnosti a zpěv s výjimkou pro 1. stupeň.
 
Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní pohybové aktivity. Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se nezýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká 1. stupně ZŠ.
 
Děti do bruslí - jelikož se jedná o žáky 1. stupně, projekt poběží.
 
Školní jídelny - provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II 4). Především se týká o rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly, max. počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob než je míst k sezení. Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
 
Kroužky - nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci.
U kroužků, které budou realizovány, platí opatření, že činnosti kroužku se může účastnit max. 10 osob včetně vedoucího kroužku. Je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření.

Aktuality
2. 6. , 15. 6. návštěva logopedky
1. 6. dětský den
2. 6. fotografování
21. - 25. 6. škola v přírodě
30. 6. slavnostní zakončení školního roku a předávání vysvědčení