Projekty 

 

Základní škola a Mateřská škola se zapojila do projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou.

 

Na začátku ledna 2019 jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava, z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektů.

Aktivity projektu:

Aktivita 4 – Implementace

- aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

     4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

     MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt.,

     Malá Strana

4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZUŠ MUSICALE

4.4 Projektové dny

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.7 Logoped a logopedická prevence

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

 

Aktivita  1 - Řízení projektu

  • Hlavní realizační tým MAP (zodpovědný za realizaci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP) – stávající
  • Realizační tým MAP (zajištění realizace projektu, podpora činnosti Řídícího výboru a PS, monitorování průběhu realizace aktivit KA2 a KA3, zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP, účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, podpora škol v plánování)
  • Realizační tým Implementace (zodpovědný za realizaci aktivity 4. Implementace MAP)

 

Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP – povinné podaktivity

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

  • Řídící výbor – noví členové: zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)

·         Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

·         Pracovní skupiny: sdílení zkušeností pedagogů škol, setkání každé skupiny 4x ročně

Pracovní skupina pro financování - informování o dotačních možnostech

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka - dvě nové pracovní skupiny

Pracovní skupina pro rovné příležitosti - nová pracovní skupina

Pracovní skupina ředitelů - jako v MAP +

2.2 Podpora škol v plánování

·           Dotazník ve školách – popis potřeb školy

·           Zástupce z každé zapojené školy

2.3 Místní akční plán

·           Aktualizace analytické části

·           Aktualizace strategické části – SR MAP, priority, cíle

·           Aktualizace implementační části – roční akční plány

2.4 Spolupráce s individuálními projekty systémovými Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výbor

·           1x za dobu realizace projektu bude realizován seminář s odborníkem spojený s následnou diskusí o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání

2.5 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

·           4 workshopy s rodiči

Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

·           Monitoring a vyhodnocení realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování ročních Akčních plánů

·           Při přípravě evaluace bude RT MAP, stanoví témata a cíle evaluací, dále výběr cílových skupin evaluace, vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací, výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení, následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření

·           Zpracování sebehodnotících zpráv - Průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva

Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz