3. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Macháčková

      tel. číslo: 732 800 371
    
      týden:  

Domácí úkoly: 

 

3. ročník

Český jazyk - obojetné souhlásky, úvod do vyjmenovaných slov
Matematika - opakování - numerace do 100, násobilka, příklady se závorkami , matemat. nerovnost

Prvouka - 

Naše vlast - str. 16 - 17 v Áje, doplňte a naučte se informace o naší vlasti a o státních symbolech
 

19. 10. -23. 10. 2020

vypracujte pracovní listy, kde si zopakujete vše, co jste se dozvěděli o naší vlasti

Výtvarná výchova - 

Namaluj nebo vytvoř dýni.
 

4. ročník 

Český jazyk - vyjmenovaná slova- procvič., test na probranou látku
Matematika - dělení se zbytkem, pís. násobení pod sebe, převody jednotek

Anglický jazyk -

16. 10. -20. 10. 2020

Numbers - naučte se čísla od 1 - 100, youtube - Number song, HW - str. 10 v učebnici přepsat čísla do sešitu

19. 10. -23. 10. 2020

Numbers - opakujte čísla od 1-100, několikrát si přečtěte song "My brother lives....", vypracujte úkol na str. 10/2, první dvě cvičení na pracovním listě Numbers
Halloween - vypracujte PL - doplňte do tajenky správná slovíčka, podívejte se na video na youtubu a naučte se písničku
 

Přírodověda - 

16. 10. -20. 10. 2020

vypracovat 2 PL - Obratlovci - str. 16; Živočichové - otázky

19. 10. -23. 10. 2020

Ekosystém lesa - lesní patra, význam lesa - napište 

Vlastivěda - 

16. 10. -20. 10. 2020

Mapy a plány; Pusťte si prezentaci - Mapy a plány, poté si vypište do sešitu - Co je to mapa, jaké mapy známe, co je to atlas a glóbus, vše najdete v učebnici na str. 17
 

mapy a plány.pptx (460 kB)

19. 10. -23. 10. 2020

Měřítko mapy - napište a nakreslete si do sešitu podle učebnice str. 18

Výtvarná výchova - 

Namaluj nebo vytvoř dýni.