1. a 2. ročník

třídní učitelka Mgr. Renata Vlková - tel.: 732758194

1. ročník

Domácí úkoly:

psaní: grafomotická cvičení - vlny

M: zakroužkovat číslo, dokreslit obrázky podle čísla

psaní:  grafomotická cvičení - rovné čáry

M: psaní čílsice 1 a 2

Učivo v týdnu od 21. 9. do 25. 9.:

ŽA: slabika ma, má
M: třídění a řazení předmětů do 5
PRV: škola 
Psaní: grafomotorické cviky - vlny, rovné čáry

 

2. ročník

Domácí úkoly:

psaní: ozdělit věty na slova a věty správně přepsat

M: ofocený list v DS

psaní: naučit zpaměti abecedu, str. 12, cv. 2

M: příklady v DS

Učivo v týdnu od 21.9. do 25. 9.:

ČJ: slabiky, věty
M: +,- do 20 s přechodem desítky
PRV: školní rok, kalendářní rok
Psaní: malá písmena, slabiky, slova
Čtení: Start druháka - str. 5, 6